Ειδική Διαπαιδαγώγηση

 

 
 
 
 
Η ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά στη δημιουργία και εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων απόλυτα προσαρμοσμένων στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τον προσωπικό ρυθμό μάθησης κάθε παιδιού και εφήβου, καλύπτοντας τις μαθησιακές δυσκολίες και αξιοποιώντας τις ικανότητες του.

Τα προγράμματα ειδικής διαπαιδαγώγησης που εφαρμόζονται είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να υποστηρίζουν τα παιδιά και τους εφήβους στο να επιτύχουν ένα υψηλότερο επίπεδο αυτάρκειας και αυτονομίας στο σχολικό περιβάλλον καθώς και να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις του σχολείου και της κοινότητας, πέρα από την τυπική σχολική εκπαίδευση.

Τα προγράμματα που εφαρμόζονται είναι εστιασμένα στην εκπλήρωση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων για το κάθε παιδί/έφηβο, βασίζονται και τεκμηριώνονται από τις πιο σύγχρονες έρευνες και καθοδηγούνται από την απόδοση του μαθητή, με συχνές επαναξιολογήσεις μέσα στο σχολικό έτος.