Μαθησιακές Δυσκολίες

 

 
 
 
Με τον όρο μαθησιακές δυσκολίες αναφερόμαστε στις πιθανές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα άτομο στο να μαθαίνει νέα πράγματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Μια μαθησιακή δυσκολία επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο κατανοεί τις πληροφορίες και τον τρόπο που επικοινωνεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουν δυσκολίες στην:
  • Κατανόηση νέων ή πολύπλοκων πληροφοριών
  • Εκμάθηση νέων δεξιοτήτων
  • Ανεξάρτητη και αυτόνομη διαχείριση νέων ή απρόσμενων καταστάσεων
  • Δυσκολία τόσο στα προφορικά όσο και στα γραπτά λόγια.

Ορισμένα παιδιά ή έφηβοι άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να είναι σε θέση να διαβάζουν ή να γράφουν επαρκώς, αλλά να αντιμετωπίζουν προκλήσεις με άλλες πτυχές της γλώσσας όπως για παράδειγμα να «βγάλουν νόημα» από αυτά που διαβάζουν.

Επίσης μπορεί να δυσκολεύονται με την πράξη της γραφής επειδή ο εγκέφαλος αγωνίζεται να συντονίσει τις πολλές ταυτόχρονες εργασίες που απαιτούνται (π.χ. κίνηση χεριού, σχηματισμός γραμμάτων, ανάκληση ορθής γραμματικής που απαιτείται σε μια πρόταση).
 
 
 
Ενδέχεται να δυσκολεύονται με την οπτική επεξεργασία (π.χ. δυσκολία στη διάκριση λεπτομερειών σε μαυροπίνακα, σύγχυση του «+» για «-» στα Μαθηματικά).

Τέλος μπορεί να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην κατανόηση αφηρημένων εννοιών όπως τα κλάσματα.

Αρκετές φορές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά όσον αφορά την σχολική επίδοση δεν σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες αλλά με δυσκολίες στην οργάνωση της μελέτης. Η οργάνωση της μελέτης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την οργάνωση στη μελέτη ενισχύει το αίσθημα αποτελεσματικότητας των μαθητών και την αυτοεκτίμηση τους. Οι δεξιότητες οργάνωσης της μελέτης είναι, μεταξύ άλλων, η γενική οργάνωση, η αποτελεσματική χρήση του χρόνου, η προετοιμασία για τις εξετάσεις, η οργάνωση ειδικών σχεδιαγραμμάτων για την κατανόηση της ανάγνωσης, η συγγραφή κειμένων. Η δόμηση ενός προγράμματος μελέτης των μαθημάτων και η στενή συνεργασία του ειδικού παιδαγωγού με τους γονείς μπορεί να επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα.